Yhdis­tyksen tar­koitus (säännöt)

Yhdis­tyksen säännöt

Suomen NDT-yhdistys ry – Fin­lands NDT-förening rf on perus­tettu 3.5.1996 ja rekis­te­röity 12.9.1997. Perus­tet­taessa yhdistys oli NDT/​Bobath -kou­lut­tajien yhdistys, mutta sään­töihin tehtiin muutos 2.8.2000, jonka jälkeen yhdis­tyksen jäse­neksi on voinut liittyä myös NDT/​Bobath -kou­lu­tuksen saanut henkilö. 28.3.2008 sääntöjä muu­tettiin edelleen niin, että yhdis­tyksen jäse­neksi voi liittyä myös NDT/​Bobath -kou­lu­tuk­sessa oleva henkilö. 1.3.2016 hyväk­sy­tyllä sään­tö­muu­tok­sella yhdis­tyksen jäse­neksi hyväk­sytään henkilö, joka on kiin­nos­tunut NDT/​Bobath - lähestymistavasta.

Yhdis­tyksen tavoitteet

Yhdis­tyksen toi­minnan tar­koi­tuksena on, että Suo­messa kehittyy tera­peuttien tulok­sel­linen ammat­ti­taito työs­ken­nellä NDT/­Bobath-lähes­ty­mis­tavan mukaan hen­ki­löiden kanssa, joilla on CP-vamma tai sen kal­tainen tila. Tavoit­teena on myös osal­listua alan kan­sain­vä­liseen yhteis­työhön. Suomen NDT-yhdistys ry vastaa NDT/­Bobath-opin­tojen toteu­tu­mi­sesta ja kehit­ty­mi­sestä Suomessa.