Vuo­si­kokous ja luento 24.3.2021 klo 17.00, tule vai­kut­tamaan. Opis­ke­li­joiden aja­tuksia NDT/​Bobath -perus­o­pin­noista ja -lähestymistavasta

VUO­SI­KO­KOUS­KUTSU JÄSENILLE!

Suomen NDT-yhdistys - Fin­lands NDT-förening ry vuosikokous

Aika: kes­ki­viikkona 24.3.2021 kello 18.00
Paikka: Zoom-etäyh­tey­dellä Covid pan­demian vuoksi (Kuusi­nie­mentie 2, Espoo. Coro­naria Tera­peija Espoo)

Vuo­si­ko­kouk­sessa käsi­tellään sään­tö­mää­räiset asiat
Käsi­tellään edel­lisen vuoden tilin­päätös ja vuo­si­ker­tomus sekä niihin liittyvä tilin­tar­kas­tajien lausunto
Pää­tetään tilin­pää­töksen vah­vis­ta­mi­sesta ja vas­tuu­va­pauden myön­tä­mi­sestä hal­li­tuk­selle ja muille tili­vel­vol­li­sille
Valitaan hal­li­tuksen puheen­johtaja, joka nimi­tetään myös yhdis­tyksen puheen­joh­ta­jaksi
Valitaan hal­li­tuksen var­si­naiset jäsenet ja yleis­va­ra­jä­senet ero­vuo­roisten tilalle
Valitaan tilin­tar­kastaja ja heidän vara­mie­hensä
Pää­tetään alkaneen vuoden toi­min­ta­suun­ni­tel­masta
Vah­vis­tetaan yhdis­tyksen tulo- ja menoarvio
Pää­tetään jäsen­mak­sujen suu­ruu­desta
Käsi­tellään muut esi­tys­lis­tassa mai­nitut asiat

Kokousta ennen, klo 17.00, Reetta Tuo­misto pitää luennon ”Miten NDT/​Bobath -lähes­ty­mis­tavan peri­aatteet toteu­tuvat etäterapiassa”

Mikäli haluat kokouk­sessa saada jonkin asian käsit­telyyn, ilmoita siitä mah­dol­li­simman pian, vii­meistään 1.3. men­nessä oili.alasalmi(at)gmail.com

Ilmoit­tau­tu­miset kokoukseen ja sitä ennen olevaan kou­lu­tukseen 18.3. men­nessä oili.alasalmi(at)gmail.com, ilmoit­tau­tu­neilla lähe­tetään linkki kou­lu­tukseen ja kokoukseen 22.3.2021.
Ter­ve­tuloa mukaan!