Vuo­si­ko­kouksen kuulumisia

VUODEN 2023 JÄSENMAKSU

16.maaliskuuta Suomen NDT-yhdis­tyksen vuo­si­kokous teki pää­töksen yhdis­tyksen jäsen­mak­susta, joka on 30 € vuodessa.

Yhdis­tyksen uusi nimi on Suomen NDT/​Bobath – Finland NDT/ Bobath ry joka tullaan päi­vit­tämään www-sivuille vanhan nimen tilalle kevään 2023 aikana.

VUO­SI­KO­KOUS­KUTSU JÄSENILLE!

Suomen NDT/­Bobath-yhdistys - Fin­lands NDT/­Bobath-förening ry vuosikokous

Aika: Torstai 16.3.2023 kello 16.30
Paikka: Tapa­nilan Erä, Erätie 3, Helsinki

Käynti Lou­nas­ra­vintola Julian ovesta, josta opastus kokoustilaan.

Myös Zoom-etäyh­tey­dellä on mah­dol­lisuus osallistua.Vuosikokouksessa käsi­tellään sään­tö­mää­räiset asiat sekä sääntömuutokset.

Mikäli haluat kokouk­sessa saada jonkin asian käsit­telyyn, ilmoita siitä mah­dol­li­simman pian, vii­meistään 7.3.mennessä oili.​alasalmi@​gmail.​com

Ilmoit­tau­tu­miset kokoukseen 13.3. men­nessä oili.​alasalmi@​gmail.​com, ilmoit­tau­tu­neille lähe­tetään linkki

kou­lu­tukseen ja kokoukseen sekä kokous­ma­te­riaali 15.3.2023.

Ter­ve­tuloa mukaan pai­kalle Tapa­nilan Erälle tai etäyhteydellä!