Tie­to­suo­ja­se­loste

TIE­TO­SUO­JA­SE­LOSTE, SUOMEN NDT-YHDISTYS RY

Hen­ki­lö­tie­tolaki (523/1999) 10 ja 24 §

1. Rekis­te­rin­pitäjä

Suomen NDT-yhdistys ry - Fin­lands NDT förening rf (y-tunnus 10744601)

  • Osoite: Bolls­tantie 4-6 C 1, 10210 Inkoo
  • Muut yhteys­tiedot: puheen­johtaja Oili Ala­salmi puh. 050 512 5495

2. Yhteys­henkilö rekis­teriä kos­ke­vissa asioissa

Sanna Kujanpää
Suomen NDT-yhdis­tyksen jäse­n­asioista vastaava

Yhteys­tiedot
suomenndtyhdistys(at)gmail.com
puh. 050 594 9221

3. Rekis­terin nimi

Suomen NDT-yhdistys ry:n jäsenrekisteri

4. Hen­ki­lö­tie­tojen käsit­telyn peruste

Suomen NDT-yhdistys ry pitää yllä jäsen­re­kis­teriä pal­vel­lakseen jäse­nis­töään. Hen­ki­lö­tie­tojen käsittely perustuu yhdis­tyksen lain­sää­dän­nöl­liseen vel­voit­teeseen yllä­pitää jäsen­re­kis­teriä. Jäsen­re­kis­terin käyt­tö­tar­koi­tuksena on jäsen­tie­tojen ajan­ta­sainen hal­linta jäsen­kir­jeiden ja jäsen­mak­sujen toi­mit­ta­mista varten.

5. Rekis­terin tietosisältö

  • nimi
  • osoite
  • puhe­lin­numero
  • säh­kö­pos­tio­soite
  • ammatti
  • kurs­si­vuosi
  • jäsen­mak­su­vel­voite

6. Sään­nön­mu­kaiset tietolähteet

Hen­ki­lö­tietoja kerätään rekis­te­röi­dyltä itseltään heidän suos­tu­muk­sellaan, ja kir­jan­pi­dosta saadaan tieto jäsenmaksuista.

7. Tie­tojen sään­nön­mu­kaiset luovutukset

Jäsen­re­kis­terin tietoja luo­vu­tetaan Suomen NDT-yhdis­tyksen hal­li­tuksen jäse­nille silloin, kun se on rekis­te­röidyn jäsen­tie­tojen hal­linnan kan­nalta tar­peel­lista. Las­ku­tuksen ja jäsen­mak­sujen toi­mit­ta­misen yhtey­dessä luo­vu­tetaan nimi ja osoi­te­tiedot rahas­ton­hoi­ta­jalle sekä kir­jan­pi­tä­jälle, jotka omalta osaltaan huo­leh­tivat hen­ki­lö­tie­tojen asian­mu­kai­sesta ja lain vaa­ti­masta käsit­te­ly­ta­vasta. Jäsenen osal­lis­tuessa yhdis­tyksen jär­jes­tämään kou­lu­tukseen, luo­vu­tetaan kou­lut­ta­jille tieto jäsenen nimestä ja jäse­nyyden voimassaolosta.

8. Tie­tojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Hen­ki­lö­tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talous­a­lueen ulkopuolelle.

9. Rekis­terin suojausperiaatteet

Jäsen­re­kisteri on suo­jattu ulko­puo­li­selta käy­töltä ja tie­tojen käyttöä val­votaan. Pääsy jäsen­re­kis­teriin tai yksi­löl­lisiin tie­toihin on suo­jattu nor­maa­leilla tie­to­tur­va­me­net­te­lyillä käyt­tö­oi­keuk­sineen, sala­sa­noineen ja palo­muu­reineen. Rekis­teriin pää­sy­oikeus ja oikeus tehdä muu­toksia rekis­te­rissä oleviin tie­toihin on vain Suomen NDT-yhdistys ry:n jäsen­vas­taa­valla. Tietoja säi­ly­tetään yhdis­tyksen käyt­tä­mässä Flo­Members-ohjel­mis­tossa. Yhdis­tyksen jär­jes­tel­mä­toi­mittaja on sitou­tunut yllä­pi­tämään hen­ki­lö­re­kis­terin sisäl­tämät tiedot salassa ja käsit­te­lemään tietoja huo­lel­li­sesti ja luot­ta­muk­sel­li­sesti tie­to­suoja-ase­tuksen vaa­ti­muksen huo­mioon ottaen.

10. Tar­kas­tusoikeus

Rekis­te­röity voi pyytää tar­kas­tel­ta­vaksi hänestä kir­jattuja hen­ki­lö­tietoja otta­malla yhteyttä jäsen­vas­taavaan. Rekis­te­röidyn tiedot voidaan poistaa jäsen­re­kis­te­ristä jäsenen pyy­dettyä yhdis­tyk­sestä eroa­mista kirjallisesti.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekis­te­röi­dyllä on oikeus vaatia jäsen­re­kis­te­rissä esiin­tyvän mah­dol­lisen vir­heel­lisen tiedon oikaisua. Pyyntö tulee osoittaa tässä tie­to­suo­ja­se­los­teessa mai­ni­tuille yhteys­hen­ki­löille kirjallisena.

12. Muut hen­ki­lö­tie­tojen käsit­telyyn liit­tyvät oikeudet

Rekis­te­röi­dyllä on oikeus vas­tustaa hen­ki­lö­tie­to­jensa käsit­telyä jäsen­kirjeen lähet­tä­misen osalta.