Tera­peut­tihaku

Valitse alta lääni näh­däksesi alu­eella toi­mivat NDT/­Bobath-tera­peutit. Yhdis­tyksen jäsenet, joilla on NDT/­Bobath-kou­lutus voivat lisätä tie­tonsa hakuun.

Ilmoit­taudu terapeuttihakuun