Suomen vaa­tivan kun­tou­tuksen tera­peuttien hyväksyntä

Kaikki Suomen vaa­tivan kun­tou­tuksen tera­peutit tai­tavat olla lopul­takin saaneet hyväk­synnän tai hyl­käyksen KELAn kilpailutuksessa.

80/20. Tuo 20 % olisi vaa­tinut mm. eri­kois­osaa­misen ja tera­peuttien kou­lu­tuksien tar­kas­ta­misen, jotta Suo­messa olisi saatu antaa mah­dol­li­simman hyvää kun­tou­tusta. Tule­vasta tilan­teesta vali­tet­ta­vasti seuraa se, ettei kun­tou­tet­ta­villa lap­silla ole mah­dol­li­suutta par­haimpaan mah­dol­liseen kun­tou­tukseen. Mitä siitä taas seuraa, sitä minä en uskalla edes ajatella.

Liit­teenä Karla Pesonen-Wik­manin kir­joitus, jonka toivon teidän lukevan ajatuksella

 

Muu­toksen tuulia odo­tellen
Suomen NDT-yhdis­tyksen puolesta,

Oili Ala­salmi
Puheen­johtaja