Puheen­joh­tajan tiedote jäse­nis­tölle, muu­toksia kou­lu­tusten ajankohtiin!

Tiedote jäse­nis­tölle

Korona - Covid-19. Poik­keustila. Karan­teeni. Etä­kun­toutus.  Digi­loikka. Talou­del­linen epä­varmuus. Häm­mennys. Pelko. Huoli…
Näiden sanojen ja tun­teiden kes­kellä olemme saaneet nyt muu­taman viikon elää. Monen tera­peutin mieltä painaa omien per­heiden sekä asia­kas­per­heiden huoli, miten tästä selvitään.

12.maaliskuuta Suomen NDT-yhdis­tyksen vuo­si­kokous teki pää­töksen yhdis­tyksen jäsen­mak­susta, joka on 30 €  vuo­dessa. 28.3. luul­ta­vasti ensim­mäisen kerran yhdis­tyksen his­to­riassa yhdis­tyksen hal­litus on tehnyt pää­töksen, että jätämme tänä vuonna tuon jäsen­maksun kerää­mättä. Perus­te­luina vuo­si­ko­kouksen vas­tai­selle pää­tök­selle on poik­kea­mistila korona-pan­demian vuoksi ja sen vai­ku­tukset jäse­nistön talou­del­liseen tilan­teeseen. Yhdis­tyksen hal­litus on kon­sul­toinut tilin­tar­kas­tajaa ja hänen mukaansa poik­keustila voidaan katsoa riit­tä­väksi perus­teeksi vuo­si­ko­kouksen pää­tök­sestä poik­kea­miseen.
Yhdis­tyksen hal­li­tuksen pää­töksen mukai­sesti vanhat ja uudet jäsenet ovat oikeu­tettuja jäse­ne­tuihin vuonna 2020 ilman jäsenmaksua.

Kir­joitan tätä viestiä kotona Inkoossa. Täällä Täh­te­lässä vietti vapaa-aikaansa myös entinen pre­si­dent­timme, jonka lai­na­tuimpia lausah­duksia oli:
“Ellemme var­muu­della tiedä, kuinka tulee käymään, olet­ta­kaamme, että kaikki käy hyvin”
Toivon teille kai­kille voimia ja jaksamista.

Oili Ala­salmi - Suomen NDT-yhdis­tyksen puheejohtaja

 

HUOM!!!!

Perus­o­pin­tojen vii­meiset kou­lu­tus­viikot on siir­retty seuraavasti:

Vau­vojen terapia 24.-28.8.2020

5. Jakso 28.9.-9.10.2020

Kou­lu­tus­paikkana on Iiris -keskus.

 

Cerebral Palsy in Adult Life, Joh­danto-tason kou­lutus SIIRTYY MYÖ­HEMPÄÄN AJANKOHTAAN!