Las­ku­tus­tiedot

Suomen NDT-yhdistys – Fin­lands NDT-förening ry

c/​o Oili Ala­salmi
Bolls­tantie 4-6 C1
10210 Inkoo
Y-tunnus 1074460-1
www​.ndt​-yhdistys​.fi

 

Suomen NDT-yhdis­tyk­sellä on käy­tössään Procountor-talous­hal­linto-ohjelma. Toi­vomme, että lähe­tätte las­kunne ensi­si­jai­sesti verk­ko­las­kuina. Verk­ko­las­kujen käsittely on sekä lähet­tä­jälle että vas­taa­not­ta­jalle nopeampaa, luo­tet­ta­vampaa ja edul­li­sempaa kuin pape­ri­las­kujen käsittely.

Verk­ko­las­kuo­soit­teemme

Yhdis­tyk­semme las­ku­tuso­soitteet ovat päi­vit­tyneet. Päi­vi­tät­tehän asia­kas­re­kis­te­riinne uudet las­ku­tus­tie­tomme. Toi­vomme, että lähe­tätte las­kunne ensi­si­jai­sesti verk­ko­las­kuina. Verk­ko­las­kujen käsittely on sekä lähet­tä­jälle että vas­taa­not­ta­jalle nopeampaa, luo­tet­ta­vampaa ja edul­li­sempaa kuin pape­ri­las­kujen käsittely.

 

Verk­ko­las­kuo­soite:

Ope­raattori: Apix Mes­saging Oy (003723327487)

Verk­ko­las­kuo­soite: 003710744601

OVT-tunnus: 003710744601

 

Huo­mioit­tehan, että mikäli käy­tös­sänne on jokin seu­raa­vista ope­raat­to­reista verk­ko­laskun lähet­tä­miseen, Danske Bank Oyj, Han­dels­banken, Pai­kal­li­so­suus­pankit tai Sääs­tö­pankit, tulee teidän käyttää Apixin verk­ko­las­kuo­soit­tee­namme seu­raavaa osoi­tetta: verk­ko­las­kuo­soite 003723327487 ja ope­raat­to­ri­tunnus DABAFIHH.

 

Mikäli ette voi lähettää verk­ko­laskuja, pyy­dämme lähet­tämään laskut osto­las­kujen skannauspalveluun.

 

Säh­kö­pos­tis­kan­nauksen osoite:

003710744601@​procountor.​apix.​fi

 

Lähe­tettävä lasku tulee olla yhtenä liit­teenä PDF-tie­dostona yhdessä säh­kö­pos­tissa. Lähe­tyksen jälkeen pal­ve­lusta tulee säh­kö­pos­tilla joko hyväk­syntä- tai hyl­käy­sil­moitus 15 minuutin kuluessa lähetyksestä.

 

Pape­ri­las­kujen skan­nauksen osoite:

Suomen NDT-yhdistys Fin­lands NDT-förening ry (Apix Skannauspalvelu)

PL 16112

00021 LAS­KUTUS

 

Jotta skan­naus­palvelu voi koh­distaa las­kunne, tulee tämä las­ku­tuso­soite tulostaa myös laskuun, ei pel­kästään kir­je­kuoreen. Tähän las­ku­tuso­soit­teeseen tulee lähettää ainoastaan laskuja.

Tiedot päi­vi­tetty 5.2022