Las­ku­tus­tiedot

Suomen NDT-yhdistys – Fin­lands NDT-förening ry

c/​o Oili Ala­salmi
Bolls­tantie 4-6 C1
10210 Inkoo
Y-tunnus 1074460-1
www​.ndt​-yhdistys​.fi

 

Suomen NDT-yhdis­tyk­sellä on käy­tössään Procountor-talous­hal­linto-ohjelma. Toi­vomme, että lähe­tätte las­kunne ensi­si­jai­sesti verk­ko­las­kuina. Verk­ko­las­kujen käsittely on sekä lähet­tä­jälle että vas­taa­not­ta­jalle nopeampaa, luo­tet­ta­vampaa ja edul­li­sempaa kuin pape­ri­las­kujen käsittely.

Verk­ko­las­kuo­soit­teemme

Ope­raattori: OpusCapita Solu­tions Oy (E204503)
Verk­ko­las­kuo­soite: 003710744601
OVT-tunnus: 003710744601

Mikäli ette pysty lähet­tämään verk­ko­laskuja, voitte lähettää laskun PDF-muo­dossa säh­kö­pos­titse osoit­teeseen:
SuomenNdtYhdistys.​FI.​P.​106277-​7@​docinbound.​com

Tai pape­risena skan­naus­pal­velun osoit­teeseen:
Suomen NDT-yhdistys Fin­lands NDT-förening ry (OpusCa­pitan skan­naus­palvelu)
PL 22865
00063 LAS­KUNET

Jotta skan­naus­palvelu voi koh­distaa las­kunne, tulee tämä las­ku­tuso­soite tulostaa myös itse laskuun eikä pel­kästään kir­je­kuoreen. Pyy­dämme Teitä myös huo­mioimaan, että tähän las­ku­tuso­soit­teeseen ei saa lähettää muuta mate­ri­aalia kuin laskuja.