Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

Vauvan kun­tou­tu­minen NDT/​Bobath – lähes­ty­mis­tavan mukaan 2023–2024 C – tason koulutus

20.11.2023 @ 08:00 - 30.1.2024 @ 17:00

Vauvan kun­tou­tu­minen NDT/​Bobath – lähes­ty­mis­tavan mukaan 2023–2024

C – tason koulutus

 

Koh­de­ryhmä: NDT/​Bobath – perus­o­pin­tojen käy­neille puhe-, toi­minta- ja fysioterapeuteille

 

Aika:               Osa 1: 20.-29.11.2023 ja Osa 2: 22.1-30.1.2024

Paikka:           Tapa­nilan Urhei­lu­keskus, Erätie 3, 00730 Helsinki

 

Tavoite: Kou­lu­tuksen tavoit­teena on, että osal­listuja kehittää tai­tojaan vau­vai­käisen (0-18 kk) koko­nais­ke­hi­tyksen havain­noin­nissa ja ana­ly­soin­nissa sekä terapian suun­nit­te­lussa ja toteu­tuk­sessa niin, että osaa tar­vit­taessa muuttaa terapian kulkua huo­mioiden myös van­hempien ja ympä­ristön osuuden. Kou­lutus antaa lisä­val­miuksia tera­peuttien ana­ly­sointi- ja työs­ken­te­ly­tai­toihin var­hais­te­ra­piassa NDT/​Bobath -lähes­ty­mis­tavan mukaisesti.

 

Kou­lu­tuksen laajuus: 

5 opin­to­pis­tettä sisältäen 15 lähio­pe­tus­päivää ja itse­näistä opis­kelua ennakko- ja väli­teh­tävän muodossa.

 

Kou­lu­tuksen hinta: 2500 euroa (Alv 0 %)

 

Ilmoit­tau­tu­miset:

Kou­lu­tukseen mahtuu 20 osal­lis­tujaa ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sessä.  Ilmoit­tau­tu­mi­saika päättyy 1.9.2023

 

Sitovat ilmoit­tau­tu­miset:

1.9.2023 men­nessä Anu Ris­ti­mäelle anu1.ristimaki(at)gmail.com. Ole tarkka ja kir­joita säh­kö­posti oikein, että tulee oikealle vas­taa­not­ta­jalle, kiitos!

Ilmoit­tau­tu­minen Anu Ris­ti­mäelle word-lii­te­tie­dostona. Ilmoit­tau­tu­miseen tar­vit­tavat tiedot:

  • kou­lu­tukseen osal­lis­tuvan nimi
  • kotio­soite
  • säh­kö­pos­tio­soite
  • puhe­lin­numero
  • ammatti
  • milloin ja missä kou­lut­tau­tunut NDT/​Bobath
  • toteamus, että on yhdis­tyksen jäsen (jos et ole, niin liity jäse­neksi yhdis­tyksen verk­ko­si­vuilla ndt-yhdistys koh­dasta ”Liity jäseneksi”
  • osal­lis­tu­mis­maksun mak­sajan nimi (jos eri kuin osal­lis­tujan nimi) ja säh­köiset las­ku­tus­tiedot: säh­kö­posti ja verk­ko­las­kuo­soite (muista mainita ope­raat­torin nimi)
  • jos maksat itse, oma säh­köinen laskutusosoite

 

Lisä­tietoja kou­lu­tuksen sisällöstä: 

Reetta Tuo­misto, reetta.tuomisto(at)outlook.com tai puhe­li­mitse 040 5293 601

 

Kou­lu­tuksen peruutusehdot:

Sitovan ilmoit­tau­tu­mis­päivän umpeu­tu­misen jälkeen peruu­tuk­sista veloi­tamme 50 % kou­lu­tuksen koko­nais­hin­nasta. Kou­lu­tuksen alettua sitoudut mak­samaan koko osal­lis­tu­mis­maksun. Yhdistys voi perua kou­lu­tuksen vähäisen osal­lis­tu­ja­määrän vuoksi tai siirtää myö­hem­mäksi esi­mer­kiksi pan­demian vuoksi.

 

Ter­ve­tuloa kou­lu­tukseen vauvan havain­noinnin, joh­to­pää­tösten ja har­joit­telun poh­ti­miseen ja oppimiseen!

 

Vas­tuu­kou­lut­tajat:

Reetta Tuo­misto, NDT/­Bobath-kou­luttaja, Vauvat

Päivi Kor­pinen, NDT/​Bobath -senio­ri­kou­luttaja, Vauvat

Kaija Niemi NDT/­Bobath- senio­ri­kou­luttaja, Vauvat

Pia Keränen NDT/­Bobath-senio­ri­kou­luttaja, Vauvat

 

Tiedot

Alkaa:
20 marraskuun @ 08:00
Loppuu:
30.1.2024 @ 17:00