Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

 • Tämä tapahtuma on mennyt.

Vauva har­joit­telee ja oppii, C-tason koulutus

26 huhtikuun @ 08:00 - 28 huhtikuun @ 17:00

Vauva har­joit­telee ja oppii  

C-tason kou­lutus

Aika: 26 -28.4.2023 Helsingissä

 Kou­lu­tuksen sisältö:

 • Miten NDT/​Bobath -lähes­ty­mis­ta­vassa vauvan havain­nointi ja joh­to­pää­tökset siitä mää­rit­tävät terapian aloi­tusta, toteu­tusta ja muutostarvetta?
 • Miten tarkka har­joittelu pai­no­voi­ma­lin­jauk­sissa auttaa vauvan palaute-enna­kointi -jär­jes­telmän kehit­ty­mistä ja siten vauvan oppimista?
 • Miten vauvan oma aktii­visuus ohjaa har­joit­telun toteu­tusta ja etenemistä?
 • NDT/​Bobath -ajat­telun nyky­ai­kaiset käsitteet ovat yhtey­dessä tarkan klii­nisen päät­telyn tai­toihin. Myös terapian tulok­sel­li­suuden mah­dol­li­suudet kas­vavat. Tie­teestä apua harjoitteluun/​käytäntöihin?

Kou­lu­tuk­sessa käy­tetään kuva­nauhoja, kirjaa ” Päivi Kor­pinen ja Aini Virtanen.2022. Vauva harjoittelee/​ Sen­so­mo­to­riikka kehittyy tarkan har­joit­telun avulla” ja osal­lis­tujan omaa nukkea vauvan har­joit­telun mah­dol­li­suuksien havain­nol­lis­ta­mi­sessa ja toteutuksessa.

Koh­de­ryhmä: C-tason kolmen viikon NDT/​Bobath Vauvat kou­lu­tuksen käyneet terapeutit.

Suomen NDT-yhdistys kou­luttaa jäse­niään. Jos et ole jäsen, niin käy ilmoit­tau­tu­massa Suomen NDT-yhdis­tyksen verk­ko­si­vuilla www​.ndt​-yhdistys​.fi ”Liity jäseneksi”.

Kou­lu­tukseen mahtuu 20 osal­lis­tujaa ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sessä

Kou­lut­tajat: senio­ri­kou­lut­tajat NDT/​Bobath ja NDT/​Bobath Vauvat Päivi Kor­pinen ja Aini Vir­tanen sekä senio­ri­kou­luttaja NDT/​Bobath Karla Pesonen-Wikman

Kou­lu­tuksen laajuus: 1 opin­to­piste sisältäen kolme lähio­pis­ke­lu­päivää ja ennak­ko­teh­tävänä kuva­tal­lenteen ja siihen liit­tyvän kir­jal­lisen osion.

Kou­lu­tuksen hinta: 500 euroa (ALV 0%). Kou­lu­tuksen aikana käy­tetään kirjaa ”Vauva harjoittelee/​ Sen­so­mo­to­riikka kehittyy tarkan har­joit­telun avulla ”. Kirjan hinta on 30 euroa plus pos­ti­tus­kulut. Kirjan voi tilata paivi.m.korpinen(at)gmail.com. Kir­ja­ti­laukseen mer­kitään pos­ti­tus­tiedot ja se, milloin ja missä on suo­rit­tanut  NDT/​Bobath (A-taso) ja NDT/​Bobath Vauvat(C-taso) opinnot. Kir­ja­lasku tulee kirjan mukana.

 

Sitovat ilmoit­tau­tu­miset 3.3.2023 men­nessä Anu Ris­ti­mäelle    anu1.ristimaki(at)gmail.com. Ole tarkka ja kir­joita säh­kö­pos­tio­soite oikein, että tulee oikealle vas­taa­not­ta­jalle, kiitos!

Ilmoit­tau­tu­minen Anu Ris­ti­mäelle word-lii­te­tie­dostona. Ilmoit­tau­tu­miseen tar­vit­tavat tiedot:

 • kou­lu­tukseen osal­lis­tuvan nimi
 • kotio­soite
 • säh­kö­pos­tio­soite
 • puhe­lin­numero
 • ammatti
 • milloin ja missä kou­lut­tau­tunut NDT/​Bobath ja NDT/​Bobath Vauvat?
 • toteamus, että on yhdis­tyksen jäsen (jos et ole, niin liity jäse­neksi yhdis­tyksen verk­ko­si­vuilla ndt​-yhdistys​.fi koh­dasta ”Liity jäseneksi”)
 • osal­lis­tu­mis­maksun mak­sajan nimi (jos eri kuin osal­lis­tujan nimi) ja säh­köiset las­ku­tus­tiedot: säh­kö­posti tai verk­ko­las­kuo­soite (muista mainita ope­raat­torin nimi)
 • jos maksat itse, oma säh­köinen laskutusosoitteesi

Lisä­tietoja kou­lu­tuksen sisäl­löstä: Päivi Kor­pinen paivi.m.korpinen(at)gmail.com ja Aini Vir­tanen aini.virtanen(at)saunalahti.fi .

Kou­lu­tuksen peruutusehdot:

Sitovan ilmoit­tau­tu­mis­päivän umpeu­tu­misen jälkeen peruu­tuk­sista veloi­tamme 50 % kou­lu­tuksen koko­nais­hin­nasta. Kou­lu­tuksen alettua sitoudut mak­samaan koko osal­lis­tu­mis­maksun. Yhdistys voi perua kou­lu­tuksen vähäisen osal­lis­tu­ja­määrän vuoksi tai siirtää myö­hem­mäksi esi­mer­kiksi pan­demian vuoksi.

Ter­ve­tuloa kou­lu­tukseen poh­timaan ja kehit­tämään yhdessä vauvan harjoittelua!

 

Tiedot

Alkaa:
26 huhtikuun @ 08:00
Loppuu:
28 huhtikuun @ 17:00