Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

NDT/​Bobath -vau­va­te­ra­pia­kou­lutus 2020-2021 Oulussa

23.11.2020 - 19.1.2021

2300€

NDT/​Bobath – vau­va­te­ra­pia­kou­lutus 2020-2021
C – tason kou­lutus NDT/​Bobath – perus­kou­lu­tuksen käy­neille terapeuteille

Aika:    1. jakso 23.11. – 2.12.2020       2. jakso 11.01. - 19.01.2021

Tavoite: Kou­lu­tuksen tavoit­teena on, että osal­listuja kehittää tai­tojaan vau­vai­käisen (0-18 kk) koko­nais­ke­hi­tyksen havain­noin­nissa ja ana­ly­soin­nissa sekä terapian suun­nit­te­lussa ja toteu­tuk­sessa niin, että osaa tar­vit­taessa muuttaa terapian kulkua huo­mioiden myös van­hempien ja ympä­ristön osuuden. Kou­lutus antaa lisä­val­miuksia tera­peuttien ana­ly­sointi- ja työs­ken­te­ly­tai­toihin var­hais­te­ra­piassa NDT/​Bobath -lähes­ty­mis­tavan mukaisesti.

Koh­de­ryhmä: Fysio-, puhe- ja toimintaterapeutit.

Osal­lis­tujan tulee olla Suomen NDT – yhdistys ry:n jäsen. Jos et ole vielä jäsen, hae jäse­nyyttä ilmoit­tau­tu­misen yhtey­dessä lähet­tä­mällä postia: suomenndtyhdistys@​gmail.​com

Vas­tuu­kou­lut­tajat: Kaija Niemi NDT/​Bobath seniori-kou­luttaja, vau­va­te­ra­pia­kou­luttaja sekä Pia Keränen NDT/­Bobath-kou­luttaja, vauvaterapiakouluttaja

Kou­lu­tuksen laajuus: 5 opin­to­pis­tettä sisältäen 15 lähio­pe­tus­päivää ja itse­näistä opis­kelua ennakko- ja väli­teh­tävän muodossa.

Kou­lu­tuksen hinta: 2300 euroa

Ilmoit­tau­tu­miset: Ilmoit­tau­tu­mi­saika päättyy 6.11.2020. Sitovat ilmoit­tau­tu­miset: piajohannakeranen(at)gmail.com

Hake­muk­sessa mai­nitaan tera­peu­tiksi val­mis­tu­mis­vuosi, NDT/­Bobath- perus­kou­lu­tuksen suo­rit­ta­mis­vuosi ja yksi sen kou­lut­ta­jista sekä työ­ko­kemus sen jälkeen.

Kou­lu­tukseen otetaan kor­keintaan 20 osal­lis­tujaa. Osal­lis­tujat saavat tar­kempaa tietoa hakuajan umpeuduttua.

Kou­lu­tuksen peruu­tusehdot: Sitovan ilmoit­tau­tu­mis­päivän umpeu­tu­misen jälkeen peruu­tuk­sista veloi­tetaan 50 % kou­lu­tuksen koko­nais­hin­nasta. Sovi kou­lut­tajien kanssa jär­jes­te­lyistä, mikäli esteel­lisyys osal­lis­tu­miseen ilmenee.

Yhdistys voi perua kou­lu­tuksen vähäisen osal­lis­tu­ja­määrän vuoksi.

Tie­dus­telut: piajohannakeranen(at)gmail.com tai 040 595 2113

Tiedot

Alkaa:
23.11.2020
Loppuu:
19.1.2021
Hinta:
2300€

Järjestäjä

Pia Keränen
Puhelin:
040 595 2113
Sähköposti:
piajohannakeranen@gmail.com

Tapahtumapaikka

Oulu
Suomi + Google Map
Osallistujat: 0 / ∞

Rekisteröitymiset on suljettu tähän tapahtumaan.