Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

NDT/​Bobath -vau­va­te­ra­pia­kou­lutus 2018-2019 Helsingissä

19.11.2018 - 22.1.2019

NDT/​Bobath – vau­va­te­ra­pia­kou­lutus 2018 -2019 Helsingissä

C – tason kou­lutus NDT/​Bobath – perus­kou­lu­tuksen käy­neille terapeuteille

Aika:1. jakso 19.11. - 28.11.2018 2. jakso 14.01. - 22.01.2019

Tavoite: Kou­lu­tuksen tavoit­teena on, että osal­listuja kehittää tai­tojaan vau­vai­käisen (0-18 kk) koko­nais­ke­hi­tyksen havain­noin­nissa ja ana­ly­soin­nissa sekä terapian suun­nit­te­lussa ja toteu­tuk­sessa niin, että osaa tar­vit­taessa muuttaa terapian kulkua huo­mioiden myös van­hempien ja ympä­ristön osuuden.

Koh­de­ryhmä: Fysio- puhe- ja toimintaterapeutit.

Osal­lis­tujan tulee olla Suomen NDT – yhdistys ry:n jäsen. Jos et ole vielä jäsen, hae jäse­nyyttä ilmoit­tau­tu­misen yhtey­dessä lähet­tä­mällä postia: suomenndtyhdistys@​gmail.​com

Vas­tuu­kou­luttaja: Päivi Kor­pinen NDT/​Bobath seniori- ja vauvaterapiakouluttaja

Kou­lu­tuksen laajuus: 5 opin­to­pis­tettä sisältäen 15 lähio­pe­tus­päivää ja itse­näistä opis­kelua ennakko- ja väli­teh­tävän muodossa.

Kou­lu­tuksen hinta: 2300 euroa

Ilmoit­tau­tu­miset: Ilmoit­tau­tu­mi­saika päättyy 15.11.2018. Sitovat ilmoit­tau­tu­miset: pm.korpinen(at)kolumbus.fi

Hake­muk­sessa mai­nitaan tera­peu­tiksi val­mis­tu­mis­vuosi, NDT/­Bobath- perus­kou­lu­tuksen suo­rit­ta­mis­vuosi ja yksi sen kou­lut­ta­jista sekä työ­ko­kemus sen jälkeen.

Kou­lu­tukseen otetaan kor­keintaan 20 osal­lis­tujaa. Osal­lis­tujat saavat tar­kempaa tietoa hakuajan umpeuduttua.

Kou­lu­tuksen peruu­tusehdot: Sitovan ilmoit­tau­tu­mis­päivän umpeu­tu­misen jälkeen peruu­tuk­sista veloi­tetaan 50 % kou­lu­tuksen konais­hin­nasta. Sovi kou­lut­tajien kanssa jär­jes­te­lyistä, mikäli esteel­lisyys osal­lis­tu­miseen ilmenee.

Yhdistys voi perua kou­lu­tuksen vähäisen osal­lis­tu­ja­määrän vuoksi.

Tie­dus­telut: Päivi Kor­pinen pm.korpinen(at)kolumbus.fi tai 0400704649

Tiedot

Alkaa:
19.11.2018
Loppuu:
22.1.2019

Järjestäjä

Päivi Kor­pinen
Puhelin
040 070 4649
Sähköposti
pm.korpinen@kolumbus.fi

Tapahtumapaikka

Hel­sinki
Suomi + Google Map