Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

NDT/BOBATH -LÄHES­TY­MISTAPA - mitä se on? Verkkokoulutus

16.9.2021 - 18.11.2021

180€

NDT/BOBATH -LÄHES­TY­MISTAPA - mitä se on?
Joh­dan­to­tason koulutus
Aika: 16.9., 14.10. ja 18.11.2021
Paikka: Verk­ko­kou­lu­tuksena, Zoom-yhteydellä

Kou­lutus sopii myös niille NDT/​Bobath -kou­lu­te­tuille tera­peu­teille, jotka haluavat päi­vittää NDT/​Bobath osaamistaan.

Kou­lu­tuksen tavoit­teena on, että osal­lis­tu­jalla herää kiin­nostus NDT/​Bobath -lähes­ty­mis­tapaa kohtaan. Tar­koi­tuksena on, että NDT/​Bobath -ajat­teluun liit­tyvät myytit ja käsi­tykset sel­ke­nevät. Lisäksi kou­lu­tuk­sessa tar­kas­tellaan terapian toteu­tu­mista lähi- ja etäterapioina.

1. Päivä 16.9.2021 klo 14.00-16.00:

NDT/​Bobath -ajat­telun nykyaikaisuus

Päivän aikana pohditaan:
1. Miten nyky­ai­kaiset teoriat, tut­ki­mukset ja kun­tou­tu­miseen liit­tyvät seikat tukevat NDT/​Bobath -lähes­ty­mis­tavan ydintä
2. Miten NDT/​Bobath -ajattelu näkyy nykyajan NDT/​Bobath -kou­lu­tetun tera­peutin työskentelyssä
3. Min­kä­lainen on NDT/​Bobath - toi­min­taidean tulevaisuudennäkymä
4. Miten pitkä “kokemus” lähes­ty­mis­ta­valla onkaan

2. Päivä 14.10.2021 klo 14.00-17.15: 

NDT/​Bobath – lähes­ty­mis­tavan ydin

NDT/​Bobath - lähes­ty­mis­tavan ydintä on havain­noin­ti­taito, sen näke­minen mihin suuntaan lapsen sen­so­mo­to­rinen kehitys on menossa.

Päivän aikana pohditaan:
1. Miten havain­noida ja tun­nistaa lasten eri­laiset sen­so­mo­to­riikan suomat kehit­ty­misen mahdollisuudet?
2. Mitä hyötyä on siitä, että lapsen asennot, liikkeet, liik­ku­minen ja toi­minta tapah­tuvat painovoimalinjauksissa?
3. Miksi lapsen oppi­miseen on yhtey­dessä se, että tera­peutti tar­vit­taessa ohjaa lasta omilla käsillään?

3. Päivä 18.11.2021 klo 14.00-17.15:

Miten NDT/​Bobath lähes­ty­mis­tavan peri­aatteet toteu­tuvat etä­te­rapian keinoin?

Miten NDT/​Bobath lähes­ty­mistapa tukee tera­peutin työs­ken­telyä asia­kas­ti­lan­teessa ja mil­laisiin ydin­asioihin kan­nattaa kiin­nittää huomiota?

Päivän aikana pohditaan:
1. Miten NDT/​Bobath -lähes­ty­mistapa tukee lapsen kun­tou­tu­mista etä­te­ra­piassa? Uhka vai mahdollisuus?
2. Miten yksilön toi­mijuus ja osal­lis­tu­minen huo­mioidaan ja miten niitä tuetaan kun­tou­tu­misen edis­ty­mi­seksi etäyh­teyden kautta?
3. Kuinka ympä­ris­tö­te­kijät tukevat etä­te­rapiaa ja miten etäyhteys soveltuu kun­tou­tu­misen toteuttamiseen?
4. Tavoit­teiden aset­ta­minen kun­tou­tu­misen edis­ty­mi­seksi etä­te­ra­piassa. Mil­laisia odo­tuksia etä­te­ra­piassa voidaan asettaa asiakkaan, ympä­ristön tai tera­peutin näkökulmasta.
5. Tera­peutin reflektio etä­te­rapian aikana; mitä, miten ja miksi?

Kou­lu­tuksen hinta: 180€ koko­nai­suu­dessaan, yhden osan hinta 90€

Kou­lu­tuksen laajuus: 0,5 opintopistettä

Kou­lut­tajat:
Karla Pesonen-Wikman fysio­te­ra­peutti, NDT/​Bobath –senio­ri­kou­luttaja
Päivi Kor­pinen, fysio­te­ra­peutti, NDT/​Bobath –senio­ri­kou­luttaja, NDT/​Bobath –
vauvaterapiakouluttaja
Kaija Niemi, fysio­te­ra­peutti, NDT/​Bobath senio­ri­kou­luttaja, NDT/​Bobath –
vauvaterapiakouluttaja
Reetta Tuo­misto, NDT/​Bobath –kou­luttaja, NDT/​Bobath –vau­va­te­ra­pia­kou­luttaja

Sitova ilmoit­tau­tu­minen: 30.8.2021 men­nessä Anu Ris­timäki anu1.ristimaki(at)gmail.com.

Huomioi ilmoit­tau­tuessasi, ilmoit­tau­dutko kou­lu­tuksen kaikkiin tai yksit­täisiin päiviin. Suomen NDT yhdistys ry. kou­luttaa vain jäse­niään. Jos et ole vielä yhdis­tyksen jäsen, hae jäse­nyyttä ilmoit­tau­tu­misen yhtey­dessä lähet­tä­mällä postia suomenndtyhdistys(at)gmail.com.

Peruu­tusehdot: Sitovan ilmoit­tau­tu­mis­päivän umpeu­tu­misen jälkeen veloi­tamme peruu­tuk­sista 50% kou­lu­tuksen hin­nasta. Sovi jär­jes­te­lyistä, mikäli esteel­lisyys kou­lu­tukseen osal­lis­tu­miseen ilmenee. Yhdistys voi perua kou­lu­tuksen vähäisen osal­lis­tu­ja­määrän vuoksi.

Tie­dus­telut:
Karla Pesonen-Wikman fysio­te­ra­peutti, NDT/​Bobath –senio­ri­kou­luttaja
karla.pesonen(at)gmail.com

Tiedot

Alkaa:
16.9.2021
Loppuu:
18.11.2021
Hinta:
180€

Järjestäjä

Anu Ris­timäki
Sähköposti:
anu1.ristimaki@gmail.com
Osallistujat: 9 / ∞

Rekisteröitymiset on suljettu tähän tapahtumaan.