Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Muu­toksia aika­tau­luihin! NDT/ BOBATH -perus­o­pinnot Hel­sin­gissä 2019 - 2020

16.9.2019 - 15.5.2020

NDT/ BOBATH -PERUS­O­PINNOT Hel­sin­gissä 2019 - 2020

Kou­lu­tus­ko­ko­naisuus CP-vamman ja sen kal­taisten oireyh­tymien vai­ku­tuk­sesta lasten ja nuorten toi­mintaan ja toimijuuteen.

Kou­lutus antaa lisä­val­miuksia tera­peuttien ana­ly­sointi- ja työs­ken­te­ly­tai­toihin NDT/​Bobath -lähes­ty­mis­tavan mukaisesti.

 

HUOM!!!!!

Perus­o­pin­tojen vii­meiset kou­lu­tus­viikot on siir­retty seuraavasti:

Vau­vojen terapia 24.-28.8.2020

5. Jakso 28.9.-9.10.2020

Kou­lu­tus­paikkana on Iiris -keskus.

 

 

Kou­lu­tus­ko­ko­nai­suuden pituus on 10 viikkoa, 20 op. vii­dessä jaksossa

1. jakso 16.-27.9. 2019

2. jakso 4.-15.11. 2019

3. jakso 13.-24.1. 2020

4. jakso 9.-20.3. 2020

5. jakso 4.-15.5. 2020

Kou­lutus sisältää ennak­ko­teh­tävän ja väli­teh­täviä kou­lu­tus­jak­sojen välissä.

Koh­de­ryhmä: Fysio-, puhe- ja toi­min­ta­te­ra­peutit. Kou­lu­tukseen valitaan 24 osallistujaa.

Kou­lu­tuksen hinta: 6000 euroa. maksun voi suo­rittaa vii­dessä erässä ennen jak­sojen alkua. Kou­lutus ei ole ALV alainen.

Suomen NDT-yhdistys ry voi jär­jestää kou­lu­tusta vain jäse­nilleen, joten osal­lis­tujan tulee liittyä yhdis­tyksen jäse­neksi ennen kou­lu­tuksen alkua.

Kou­lu­tukseen hake­minen: Hakuaika päättyy 31.5.2019.

Hake­muk­sessa mai­nitaan hen­ki­lö­tiedot, ammatti, val­mis­tu­mis­vuosi, työ­paikka, työ­ko­kemus ja aikai­sempi kou­lutus las­ten­neu­ro­lo­gisen terapian alalta.

Osal­lis­tu­ja­va­lin­noista ilmoi­tetaan säh­kö­pos­tilla vii­kolla 24.

Tie­dus­telut: Reetta Tuo­misto, kou­lu­tuksen jär­jes­telijä: puh. 040-5293601, reetta.tuomisto(at)outlook.com ja Heli-Maija Raja­niemi, kou­lu­tuk­sesta vas­taava senio­ri­kou­luttaja: puh.050-3404643, heli-maija.rajaniemi(at)terapiapaja.info

Kir­jal­liset hake­mukset osoit­teella: Anu Ris­timäki, anu1.ristimaki(at)gmail.com

Tiedot

Alkaa:
16.9.2019
Loppuu:
15.5.2020

Järjestäjä

Anu Ris­timäki
Sähköposti
anu1.ristimaki@gmail.com