Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

 • Tämä tapahtuma on mennyt.

VAUVAN SEN­SO­MO­TO­RISEN KEHI­TYKSEN HAVAIN­NOINTI – MITEN VAUVA OPPII (0-18KK)

13 maaliskuun @ 08:00 - 21 huhtikuun @ 17:00

VAUVAN SEN­SO­MO­TO­RISEN KEHI­TYKSEN HAVAIN­NOINTI –   MITEN VAUVA OPPII (0-18KK)

(Joh­danto-taso)

Nyky­päivänä on ole­massa tietoa myös ympä­ristön ja valin­tojen vai­ku­tuk­sista sen­so­mo­to­risen kehi­tyksen ete­ne­miseen. Sen­so­mo­to­riikkaan liit­tyvien tai­tojen oppi­minen antaa vau­valle mah­dol­li­suuden olla vuo­ro­vai­ku­tuk­sessa hoi­tajan ja ympä­ristön kanssa, tämä tukee lapsen koko­nais­val­taista kehi­tystä. Ihmisen nor­maalin sen­so­mo­to­risen kehi­tyksen tun­te­minen on mer­ki­tyk­sel­listä vauvan kehi­tyksen suunnan arvioin­nissa. Se antaa myös tietoa par­haaseen mah­dol­liseen ohjaa­miseen silloin, kun kehitys ei etene tavan­omai­sesti. Milloin riittää van­hempien antama apu? Milloin on syytä aloittaa var­hainen terapia?

Osio 1.   13.-15.3.2023 Vauvan liik­ku­mis­tai­tojen kehitys 0-18kk

Osio 2.  20.-21.4.2023 Mikä auttaa vauvaa oppimaan?

Paikka: Kii­la­ki­ventie 1, Oulu

Tavoite:

Kou­lu­tuksen tavoit­teena on, että osal­listuja oppii vauvan tavan­omaisen ja nor­maalin sen­so­mo­to­risen kehi­tyksen kaaren ja ymmärtää miten sen­so­mo­to­rii­kasta saatu palaute ja ympä­ristö vai­kut­tavat kehi­tyksen ete­ne­miseen. Eri kehi­tys­vai­heissa lapsen liik­ku­mi­sesta voidaan arvioida tulevaa kehi­tyksen suuntaa, jota osal­listuja oppii ana­ly­soimaan.  Kou­lu­tuksen jälkeen osal­listuja kykenee arvioimaan vauvan liik­ku­mista ikä­kau­delle tyy­pil­listen tai­tojen mukaan ja osaa  perus­tella, milloin lapsen kehi­tystä pitää tukea.

Ensim­mäi­sessä osiossa pereh­dytään lapsen sen­so­mo­to­risten tai­tojen kehi­tyksen ete­ne­miseen sekä niiden poik­kea­vuuksiin. Toi­sessa osiossa har­joi­tellaan liik­ku­misen ohjaa­mista ja oppi­mista har­joit­te­le­malla toisillamme.

Koh­de­ryhmä: 

Fysio­te­ra­peutit, toi­min­ta­te­ra­peutit, puhe­te­ra­peutit, ter­vey­den­hoi­tajat ja lää­kärit. Osal­lis­tujan tulee olla Suomen NDT-yhdistys ry.n jäsen. Jos et vielä ole jäsen, hae jäse­nyyttä ilmoit­tau­tu­misen yhtey­dessä yhdis­tyksen verk­ko­si­vujen kautta  ndt​-yhdistys​.fi  koh­dasta “Liity jäse­neksi” https://​ndt​-yhdistys​.fi/​j​a​s​e​n​e​k​si/

Kou­lut­tajat:

Kaija Niemi, fysio­te­ra­peutti NDT/ Bobath- seniorikouluttaja

Pia Keränen, fysio­te­ra­peutti, NDT/ Bobath-seniorikouluttaja

Kou­lu­tuksen laajuus:

2,5 opin­to­pis­tettä, sisältäen viisi lähio­pe­tus­päivää ja itse­näistä opis­kelua ennak­ko­teh­tävän ja väli­teh­tävän muodossa.

Kou­lu­tuksen hinta:

800€ (5pv) ALV 0%

Kou­lu­tukseen otetaan 24 osal­lis­tujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoit­tau­tu­miset:

Sitovat ilmoit­tau­tu­miset osoit­teeseen Word-tie­dostona osoit­teeseen Anu1.ristimaki(at)gmail.com. Ole tarkka ja kir­joita säh­kö­pos­tio­soite oikein, että tulee oikealle vas­taa­not­ta­jalle 28.2.2023 mennessä.

Ilmoit­tau­tuessasi kou­lu­tukseen ilmoi­tathan seu­raavat tiedot:

 • Osal­lis­tujan nimi:
 • Osal­lis­tujan kotiosoite:
 • Osal­lis­tujan puhelinnumero:
 • Osal­lis­tujan sähköposti:
 • Osal­lis­tujan ammatti:
 • Osal­lis­tujan valmistumisvuosi:
 • Onko osal­listuja NDT-yhdis­tyksen jäsen?:
 • Mak­sajan nimi:
 • Mak­sajan säh­kö­pos­tio­soite tai verk­ko­las­kuo­soite (ope­raat­torin nimi):
 • Laskut jak­sottain vai yhdessä erässä?

Kou­lu­tuksen peruu­tusehdot:

Sitovan ilmoit­tau­tu­mis­päivän umpeu­tu­misen jälkeen peruu­tuk­sista veloi­tamme 50% kou­lu­tuksen koko­nais­hin­nasta. Sovi kou­lut­tajien kanssa jär­jes­te­lyistä, mikäli esteel­lisyys osal­lis­tu­miseen ilmenee. Yhdistys voi perua kou­lu­tuksen vähäisen osal­lis­tu­ja­määrän vuoksi.

Annamme mie­lel­lämme lisätietoja!

Pia Keränen, piajohannakeranen(at)gmail.com, p. 040-5952113

Tiedot

Alkaa:
13 maaliskuun @ 08:00
Loppuu:
21 huhtikuun @ 17:00