Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

 • Tämä tapahtuma on mennyt.

LAPSEN SEN­SO­MO­TO­RINEN KEHITYS –MITÄ HAVAINNOIN JA MITEN OHJAAN LIIK­KU­MISTA (0-18KK)

16.3.2022 - 3.5.2022

LAPSEN SEN­SO­MO­TO­RINEN KEHITYS –MITÄ HAVAINNOIN JA MITEN OHJAAN LIIK­KU­MISTA (0-18KK)

(Joh­danto-taso)

Vauvan liik­ku­misen ja aistien kehi­tystä ohjaavat geneet­tiset tekijät. Nyky­päivänä ymmär­retään myös ympä­ristön ja valin­tojen vai­ku­tukset kehi­tyksen ete­ne­miseen. Liik­ku­mis­tai­tojen oppi­minen antaa vau­valle mah­dol­li­suuden olla vuo­ro­vai­ku­tuk­sessa hoi­tajan ja ympä­ristön kanssa, tämä tukee lapsen koko­nais­val­taista kehi­tystä. Ihmisen nor­maalin sen­so­mo­to­risen kehi­tyksen tun­te­minen on mer­ki­tyk­sel­listä vauvan kehi­tyksen suunnan arvioin­nissa. Se antaa myös tietoa par­haaseen mah­dol­liseen ohjaa­miseen silloin, kun kehitys ei etene nor­maa­listi. Milloin riittää van­hempien ohjaa­minen, milloin on syytä aloittaa varhaisterapia?

Kurssi on täynnä!

Osio 1. 16.-18.3.2022 Vauvan liik­ku­mis­tai­tojen kehitys 0-18kk

Osio 2. 2.-3.5.2022 Liik­ku­misen ohjaaminen 

Paikka: Iiris-keskus (Näkö­vam­maisten palvelu- ja toi­min­ta­keskus), Helsinki

Tavoite: Kou­lu­tuksen tavoit­teena on, että osal­listuja oppii vauvan nor­maalin liik­ku­mis­tai­tojen kehi­tyksen kaaren ja ymmärtää miten koke­mukset ja ympä­ristö vai­kut­tavat kehi­tyksen ete­ne­miseen. Eri kehi­tys­vai­heissa lapsen liik­ku­mi­sesta voidaan arvioida tulevaa kehi­tyksen suuntaa, jota osal­listuja oppii ana­ly­soimaan.  Kou­lu­tuksen jälkeen osal­listuja kykenee arvioimaan vauvan liik­ku­mista ikä­kausille tyy­pil­listen tai­tojen mukaan ja ymmärtää, milloin lapsen kehi­tystä pitää tukea. Ensim­mäi­sessä osiossa pereh­dytään lapsen liik­ku­mis­tai­tojen kehi­tyksen ete­ne­miseen sekä sen poik­kea­vuuksiin. Toi­sessa osiossa har­joi­tellaan liik­ku­misen ohjaa­mista har­joit­te­le­malla toisillamme.

Koh­de­ryhmä: 

fysio­te­ra­peutit, toi­min­ta­te­ra­peutit, puhe­te­ra­peutit, ter­vey­den­hoi­tajat ja lää­kärit. Osal­lis­tujan tulee olla Suomen NDT-yhdistys ry.n jäsen. Jos et vielä ole jäsen, hae jäse­nyyttä ilmoit­tau­tu­misen yhtey­dessä lähet­tä­mällä postia: suomenndtyhdistys@​gmail.​com

Kou­lut­tajat:

Anne Rautio-Hon­ka­vaara, fysio­te­ra­peutti NDT/ Bobath- kouluttaja

Laura Einistö, fysio­te­ra­peutti, NDT/ Bobath-kouluttaja

Kou­lu­tuksen laajuus:

2,5 opin­to­pis­tettä, sisältäen viisi lähio­pe­tus­päivää ja itse­näistä opis­kelua ennak­ko­teh­tävän ja väli­teh­tävän muodossa.

Kou­lu­tuksen hinta:

800€ (5pv) ALV 0%

Ilmoit­tau­tu­miset:

Sitovat ilmoit­tau­tu­miset osoit­teeseen anu1.ristimaki(at)gmail.com 28.2.2022 mennessä.

Ilmoit­tau­tuessasi kou­lu­tukseen ilmoi­tathan seu­raavat tiedot:

 • Osal­lis­tujan nimi:
 • Osal­lis­tujan kotiosoite:
 • Osal­lis­tujan puhelinnumero:
 • Osal­lis­tujan sähköposti:
 • Osal­lis­tujan ammatti:
 • Osal­lis­tujan valmistumisvuosi:
 • Onko osal­listuja NDT-yhdis­tyksen jäsen?:
 • Mak­sajan nimi:
 • Mak­sajan säh­kö­pos­tio­soite tai verk­ko­las­kuo­soite (ope­raat­torin nimi):
 • Laskut jak­sottain vai yhdessä erässä?

Kou­lu­tuksen peruu­tusehdot:

Sitovan ilmoit­tau­tu­mis­päivän umpeu­tu­misen jälkeen peruu­tuk­sista veloi­tamme 50% kou­lu­tuksen koko­nais­hin­nasta. Sovi kou­lut­tajien kanssa jär­jes­te­lyistä, mikäli esteel­lisyys osal­lis­tu­miseen ilmenee. Yhdistys voi perua kou­lu­tuksen vähäisen osal­lis­tu­ja­määrän vuoksi.

Annamme mie­lel­lämme lisätietoja!

Laura Einistö, laura.einisto(at)gmail.com, p. 050-5333840

Anne Rautio-Hon­ka­vaara, centaurionoy(at)gmail.com

 

Lapsen sen­so­mo­to­rinen kehitys- mitä havainnoin ja miten ohjaan liik­ku­mista (0-18kk

Osio 1. 16.-18.3.2022 Vauvan liik­ku­mis­tai­tojen kehitys 0-18kk

ALUSTAVA AIKA­TAULU

1.päivä 16.3.2022

9-10.30 Kou­lu­tuksen aloitus, esittely. Vauvan tyy­pil­linen sensomotoriikka

10.45-12.15 Vau­vojen eri kehitysvaiheet

13.-14.30 Vau­vojen havain­nointi (alle 6kk)

14.45-16 vau­vojen eri kehitysvaiheet

 

2.päivä  17.3.2022

8.30-10 Vau­vojen eri kehitysvaiheet

10.15-11.45 Vau­vojen havain­nointi (yli 6kk)

12.45-14.15 vau­vojen eri kehitysvaiheet

14.30-16 Havain­nointi ja arviointi, poik­keava kehitys

 

3.päivä 20.3.2021

8.30-10 Poik­keava kehitys

10.15-11.45 Poik­keava kehitys jatkuu

12.45-14.15 Yhteistyö van­hempien kanssa

14.30-16.00 Pien­ryhmien purku, yhteenveto

 

 

Tiedot

Alkaa:
16.3.2022
Loppuu:
3.5.2022