Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Lapsen sen­so­mo­to­rinen kehitys - mitä havainnoin ja miten ohjaan liik­ku­mista (0-18KK)

30.1.2019 - 15.3.2019

LAPSEN SEN­SO­MO­TO­RINEN KEHITYS –MITÄ HAVAINNOIN JA MITEN OHJAAN LIIK­KU­MISTA (0-18KK) (Joh­danto-taso)

Vauvan liik­ku­misen ja aistien kehi­tystä ohjaavat geneet­tiset tekijät. Nyky­päivänä ymmär­retään myös ympä­ristön ja valin­tojen vai­ku­tukset kehi­tyksen ete­ne­miseen. Liik­ku­mis­tai­tojen oppi­minen antaa vau­valle mah­dol­li­suuden olla vuo­ro­vai­ku­tuk­sessa hoi­tajan ja ympä­ristön kanssa, tämä tukee lapsen koko­nais­val­taista kehi­tystä. Ihmisen nor­maalin sen­so­mo­to­risen kehi­tyksen tun­te­minen on mer­ki­tyk­sel­listä vauvan kehi­tyksen suunnan arvioin­nissa. Se antaa myös tietoa par­haaseen mah­dol­liseen ohjaa­miseen silloin, kun kehitys ei etene nor­maa­listi. Milloin riittää van­hempien ohjaa­minen, milloin on syytä aloittaa varhaisterapia?

Osio 1. 30.1.-1.2.2019 Vauvan liik­ku­mis­tai­tojen kehitys 0-18kk

Osio 2. 14.-15.3.2019 Liik­ku­misen ohjaaminen

Paikka: Oulu, Pohto. (osoite: Vel­la­montie 12, 90510 Oulu)

Tavoite: Kou­lu­tuksen tavoit­teena on, että osal­listuja oppii vauvan nor­maalin liik­ku­mis­tai­tojen kehi­tyksen kaaren ja ymmärtää miten koke­mukset ja ympä­ristö vai­kut­tavat kehi­tyksen ete­ne­miseen. Eri kehi­tys­vai­heissa lapsen liik­ku­mi­sesta voidaan arvioida tulevaa kehi­tyksen suuntaa, jota osal­listuja oppii ana­ly­soimaan. Kou­lu­tuksen jälkeen osal­listuja kykenee arvioimaan vauvan liik­ku­mista ikä­kausille tyy­pil­listen tai­tojen mukaan ja ymmärtää, milloin lapsen kehi­tystä pitää tukea. Ensim­mäi­sessä osiossa pereh­dytään lapsen liik­ku­mis­tai­tojen kehi­tyksen ete­ne­miseen sekä sen poik­kea­vuuksiin. Toi­sessa osiossa har­joi­tellaan liik­ku­misen ohjaa­mista eri­laisten fasi­li­taa­tio­kei­nojen avulla.

Koh­de­ryhmä: fysio­te­ra­peutit, toi­min­ta­te­ra­peutit, puhe­te­ra­peutit, ter­vey­den­hoi­tajat ja lääkärit.

Osal­lis­tujan tulee olla Suomen NDT-yhdistys ry.n jäsen. Jos et vielä ole jäsen, hae jäse­nyyttä ilmoit­tau­tu­misen yhtey­dessä lähet­tä­mällä postia: suomenndtyhdistys@​gmail.​com

Kou­lut­tajat: Pia Keränen, fysio­te­ra­peutti, NDT/ Bobath- kou­luttaja Laura Einistö, fysio­te­ra­peutti, NDT/ Bobath-kouluttaja

Kou­lu­tuksen laajuus: 2,5 opin­to­pis­tettä, sisältäen viisi lähio­pe­tus­päivää ja itse­näistä opis­kelua ennak­ko­teh­tävän ja väli­teh­tävän muodossa.

Kou­lu­tuksen hinta: 800€ (5pv)

Ilmoit­tau­tu­miset: Sitovat ilmoit­tau­tu­miset osoit­teeseen laura.einisto(at)gmail.com 7.1.2019 mennessä.

Kou­lu­tuksen peruu­tusehdot: Sitovan ilmoit­tau­tu­mis­päivän umpeu­tu­misen jälkeen peruu­tuk­sista veloi­tamme 50% kou­lu­tuksen koko­nais­hin­nasta. Sovi kou­lut­tajien kanssa jär­jes­te­lyistä, mikäli esteel­lisyys osal­lis­tu­miseen ilmenee. Yhdistys voi perua kou­lu­tuksen vähäisen osal­lis­tu­ja­määrän vuoksi.

Annamme mie­lel­lämme lisätietoja!

Laura Eintö, laura.einisto(at)gmail.com, p. 050-5333840

Pia Keränen, piajohannakeranen(at)gmail.com.

Tiedot

Alkaa:
30.1.2019
Loppuu:
15.3.2019

Järjestäjä

Laura Einistö
Puhelin
050 533 3840
Sähköposti
laura.einisto@suomi24.fi

Tapahtumapaikka

Oulu, Pohto
Vellamontie 12
Oulu, Suomi
+ Google Map