Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

LAPSEN KUN­TOU­TU­MINEN NDT/ BOBATH-LÄHES­TY­MIS­TA­VASSA, A-TASO

25.9.2023 @ 08:00 - 24.5.2024 @ 17:00

LAPSEN KUN­TOU­TU­MINEN NDT/ BOBATH-LÄHES­TY­MIS­TA­VASSA, A-TASO

25.9.2023 - 24.5.2024   Oulussa

 

Kou­lu­tus­ko­ko­naisuus on CP-vamman ja sen kal­taisten oireyh­tymien vai­ku­tuk­sesta lasten ja nuorten toi­mintaan ja toimijuuteen.

Opinnot suo­ri­tetaan yhden luku­vuoden aikana. Opin­noissa on jak­so­tet­tuina kym­menen viikkoa lähio­pis­kelua ja jak­sojen väleissä on opin­toihin kuu­luvaa itse­näistä työskentelyä.

Kou­lutus antaa lisä­val­miuksia tera­peuttien ana­ly­sointi- ja työs­ken­te­ly­tai­toihin NDT/​Bobath -lähes­ty­mis­tavan mukaisesti.

Kou­lu­tus­ko­ko­nai­suuden pituus on 10 viikkoa, 20 op. vii­dessä jaksossa

 1. jakso 25.9.-6.10.2023
 2. jakso 20.11.-1.12.2023
 3. jakso 29.1.-9.2.2024
 4. jakso 11.3.-22.3.2024
 5. jakso 13.5.-24.5.2024

Kou­lutus sisältää ennak­ko­teh­tävän ja väli­teh­täviä kou­lu­tus­jak­sojen välissä.

Koh­de­ryhmä: Fysio-, puhe- ja toi­min­ta­te­ra­peutit. Kou­lu­tukseen valitaan 24 vähim­mäis­vaa­ti­mukset täyt­tävää hakijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kou­lu­tuksen hinta: 6000 euroa. Maksun voi suo­rittaa vii­dessä erässä ennen jak­sojen alkua. Kou­lutus ei ole ALV alainen.

Suomen NDT-yhdistys ry voi jär­jestää kou­lu­tusta vain jäse­nilleen, joten osal­lis­tujan tulee liittyä yhdis­tyksen jäse­neksi ennen kou­lu­tuksen alkua yhdis­tyksen verk­ko­si­vuilla ndt​-yhdistys​.fi koh­dasta “Liity jäseneksi”

Kou­lu­tukseen hake­minen: Kou­lu­tus­ha­kemus lähe­tetään Word-tie­dostona osoit­teeseen anu1.ristimaki(at)gmail.com. Ole tarkka ja kir­joita säh­kö­pos­tio­soite oikein, että tulee oikealle vas­taa­not­ta­jalle, kiitos! 30.5.2023 men­nessä.

Vähim­mäis­vaa­ti­mukset ovat:

 • Vähintään kahden vuoden työ­ko­kemus lasten terapiasta.
 • Mah­dol­lisuus työs­ken­nellä lasten kanssa kou­lu­tuksen aikana

Hake­muk­sessa tulee mainita seu­raavat asiat:

 • Osal­lis­tujan nimi, kotio­soite, puhe­lin­numero, sähköposti
 • Osal­lis­tujan ammatti ja valmistumisvuosi:
 • Onko osal­listuja NDT-yhdis­tyksen jäsen?
 • Työ­paikka ja asiakaskunta
 • Onko vähintään kahden vuoden työ­ko­kemus lasten terapiasta
 • Onko mah­dol­lista työs­ken­nellä lasten kanssa kou­lu­tuksen aikana
 • Mak­sajan nimi, säh­kö­pos­tio­soite tai verk­ko­las­kuo­soite (muista mainita ope­raat­torin nimi)
 • Laskut jak­sottain vai yhdessä erässä?

Mikäli ilmoit­tau­tu­neita on vähemmän kuin 24, on mah­dol­lisuus joustaa yllä ole­vista vähimmäiskriteereistä.

Ilmoit­tau­tu­mi­sajan pää­tyttyä jokai­selle ilmoit­tau­tu­neelle lähe­tetään pyyntö vah­vistaa kou­lu­tukseen osal­lis­tu­minen. Tämän vah­vis­tuksen jälkeen tul­leesta peruu­tuk­sesta peritään 800 euron maksu. Mikäli peruutus tulee kou­lu­tuksen alettua, peritään 1600 euron maksu. 

Tie­dus­telut: Pia Keränen, kou­lu­tuk­sesta vas­taava senio­ri­kou­luttaja: p. 0405952113, piajohannakeranen(at)gmail.com

Kaija Niemi, p.0407186990, kaija.niemi7(at)gmail.com

 

 

Tiedot

Alkaa:
25 syyskuun @ 08:00
Loppuu:
24.5.2024 @ 17:00