Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

LAPSEN KUN­TOU­TU­MINEN NDT/ BOBATH-LÄHES­TY­MIS­TA­VASSA, 10vko kou­lutus Oulussa 2021 - 2022

27.9.2021 - 20.5.2022

6000€

LAPSEN KUN­TOU­TU­MINEN NDT/ BOBATH-LÄHESTYMISTAVASSA
10vko kou­lutus Oulussa 2021 - 2022

Kou­lu­tus­ko­ko­naisuus CP-vamman ja sen kal­taisten oireyh­tymien vai­ku­tuk­sesta lasten ja nuorten toi­mintaan ja toimijuuteen.
Kou­lutus antaa lisä­val­miuksia tera­peuttien ana­ly­sointi- ja työs­ken­te­ly­tai­toihin NDT/​Bobath -lähes­ty­mis­tavan mukaisesti.
Kou­lu­tus­ko­ko­nai­suuden pituus on 10 viikkoa, 20 op. vii­dessä jaksossa

1. jakso 27.9.-8.10.2021
2. jakso 22.11.-3.12.2021
3. jakso 24.1.-4.2.2022
4. jakso 28.3.-8.4.2022
5. jakso 9.5.-20.5.2022

Kou­lutus sisältää ennak­ko­teh­tävän ja väli­teh­täviä kou­lu­tus­jak­sojen välissä.

Koh­de­ryhmä: Fysio-, puhe- ja toi­min­ta­te­ra­peutit. Kou­lu­tukseen valitaan 24 osallistujaa.
Kou­lu­tuksen hinta: 6000 euroa. maksun voi suo­rittaa vii­dessä erässä ennen jak­sojen alkua. Kou­lutus ei ole ALV alainen.
Suomen NDT-yhdistys ry voi jär­jestää kou­lu­tusta vain jäse­nilleen, joten osal­lis­tujan tulee liittyä yhdis­tyksen jäse­neksi ennen kou­lu­tuksen alkua.
Kou­lu­tukseen hake­minen: Kou­lu­tus­ha­kemus lähe­tetään eril­lisenä PDF-tie­dostona osoit­teeseen anu1.ristimaki(at)gmail.com 30.5.2021 men­nessä.
Hake­muk­sessa tulee mainita seu­raavat asiat:
Nimi, syntymäaika
Säh­kö­posti ja puhelinnumero
Ammatti ja valmistumisvuosi
Työ­paikka ja asiakaskunta
Aikai­sempi täydennyskoulutus
Kuvaile koulutustarpeesi;
• itsellesi
• työpaikallesi
• alu­eel­linen tarve
Miten aiot käyttää hyväksi opin­to­ko­ko­nai­suu­dessa oppimaasi?

Kou­lu­tukseen valitaan 24 osal­lis­tujaa seu­raavien kri­teerien perus­teella, mikäli haki­joita on tätä enemmän.
• Vähintään kahden vuoden työ­ko­kemus lasten terapiasta.
• Mah­dol­lisuus työs­ken­nellä lasten kanssa kou­lu­tuksen aikana
• Alu­eel­linen tarve
• Aikai­semmat las­ten­neu­ro­logian alan koulutukset

Osal­lis­tu­ja­va­lin­noista ilmoi­tetaan 9.6.2021 mennessä!

Tie­dus­telut:
Kaija Niemi, kou­lu­tuk­sesta vas­taava senio­ri­kou­luttaja: p. 0407186990, kaija.niemi7(at)gmail.com
Pia Keränen p.. 040 5952113, piajohannakeranen(at)gmail.com
Laura Einistö, p.0505333840, laura.einisto(at)gmail.com

Tiedot

Alkaa:
syyskuu 27
Loppuu:
20.5.2022
Hinta:
6000€

Järjestäjä

Kaija Niemi
Sähköposti:
kaija.niemi7@gmail.com

Tapahtumapaikka

Oulu
Suomi + Google Map
Osallistujat: 1 / 24

Vain 23 paikkaa jäljellä

Tietosuojaseloste
Loading gif

Oletko jo rekisteröitynyt?

Käytä tätä työkalua hallitaksesi rekisteröitymistäsi.