Kou­lu­tuksen tasot

Suomen NDT-yhdis­tyksen jär­jes­tä­missä kou­lu­tuk­sissa on 15.6.2015 alkaen käy­tössä NDT/​Bobath -lähes­ty­mis­tapaan joh­dat­te­levien kou­lu­tusten lisäksi A-, B- ja C-tason kou­lu­tuksia sekä kou­lu­tuksia yhteis­työssä eri asian­tun­ti­joiden kanssa. Tällä jaot­te­lulla halutaan sel­ventää kou­lu­tusten sisältöä. Jat­kossa kou­lu­tusil­moi­tuk­sessa mai­nitaan, minkä tason kou­lu­tuk­sesta on kyse.

  • NDT/​Bobath -lähes­ty­mis­tapaan JOH­DAT­TE­LEVIA kou­lu­tuksia ovat muun muassa Lapsen sen­so­mo­to­rinen kehitys osa 1 ja osa 2 sekä lapsen van­hem­mille tai lapsen kanssa työs­ken­te­le­ville hen­ki­löille tar­koi­tetut koulutukset.
  • A-TASON kou­lutus on NDT/​Bobath -perus­o­pinnot, jonka tavoit­teena on, että osal­listuja omaksuu NDT/​Bobath -kon­septiin liit­tyvät perus­asiat ja kykenee sovel­tamaan oppi­maansa omassa työssään.
  • B-TASOA ovat kou­lu­tukset, joiden tavoit­teena on NDT/​Bobath -lähes­ty­mis­tavan päi­vit­ty­minen osal­lis­tu­jalle, NDT/​Bobath -tai­tojen sovel­ta­misen kehit­ty­minen ja moni­puo­lis­tu­minen sekä osal­lis­tujan omien reflek­toin­ti­tai­tojen vahvistuminen.
  • C-TASOA ovat esi­mer­kiksi Speech Prac­ticum -kou­lutus, NDT/​Bobath -vau­va­te­ra­pia­kou­lutus sekä muut edis­tyneen tason kou­lu­tukset, joilla syven­nytään tiettyyn, rajattuun aihea­lu­eeseen syväl­li­sesti ja tarkkaan paneutuen tavoit­teena osal­lis­tujan amma­til­listen val­miuksien lisään­ty­minen ja syveneminen.