Jäse­neksi

Jäse­neksi hake­minen ja omien yhteys­tie­tojen muutokset

1.3.2016 hyväk­sy­tyllä sään­tö­muu­tok­sella yhdis­tyksen jäse­neksi hyväk­sytään henkilö, joka on kiin­nos­tunut NDT/​Bobath -lähestymistavasta.

Yhdis­tyksen hal­litus käsit­telee jäsen­ha­ke­mukset kokouksessaan.

Omien yhteys­tie­tojen muu­tokset osoit­teeseen
suomenndtyhdistys(at)gmail.com

Vuoden 2020 jäsenmaksu

Korona - Covid-19. Poik­keustila. Karan­teeni. Etä­kun­toutus.  Digi­loikka. Talou­del­linen epä­varmuus. Häm­mennys. Pelko. Huoli…
Näiden sanojen ja tun­teiden kes­kellä olemme saaneet nyt muu­taman viikon elää. Monen tera­peutin mieltä painaa omien per­heiden sekä asia­kas­per­heiden huoli, miten tästä selvitään.

12. maa­lis­kuuta Suomen NDT-yhdis­tyksen vuo­si­kokous teki pää­töksen yhdis­tyksen jäsen­mak­susta, joka on 30 € vuo­dessa. 28.3. luul­ta­vasti ensim­mäisen kerran yhdis­tyksen his­to­riassa yhdis­tyksen hal­litus on tehnyt pää­töksen, että jätämme tänä vuonna tuon jäsen­maksun kerää­mättä. Perus­te­luina vuo­si­ko­kouksen vas­tai­selle pää­tök­selle on poik­kea­mistila koro­na­pan­demian vuoksi ja sen vai­ku­tukset jäse­nistön talou­del­liseen tilan­teeseen. Yhdis­tyksen hal­litus on kon­sul­toinut tilin­tar­kas­tajaa ja hänen mukaansa poik­keustila voidaan katsoa riit­tä­väksi perus­teeksi vuo­si­ko­kouksen pää­tök­sestä poikkeamiseen.

Yhdis­tyksen hal­li­tuksen pää­töksen mukai­sesti vanhat ja uudet jäsenet ovat oikeu­tettuja jäse­ne­tuihin vuonna 2020 ilman jäsenmaksua.

Kir­joitan tätä viestiä kotona Inkoossa. Täällä Täh­te­lässä vietti vapaa-aikaansa myös entinen pre­si­dent­timme, jonka lai­na­tuimpia lausah­duksia oli:
“Ellemme var­muu­della tiedä, kuinka tulee käymään, olet­ta­kaamme, että kaikki käy hyvin”
Toivon teille kai­kille voimia ja jaksamista.

 

Oili Ala­salmi
Suomen NDT-yhdis­tyksen puheenjohtaja