His­toria

NDT/ BOBATH -LÄHES­TY­MIS­TAVAN JA NDT/BOBATH -VAU­VA­TE­RAPIAN HISTORIA

Berta ja Karel Bobath

LÄHES­TY­MIS­TAVAN KEHITYS

NDT/​Bobath -lähes­ty­mis­tavan kehit­tivät fysio­te­ra­peutti Berta Bobath ja lääkäri Karel Bobath vuo­desta 1943 alkaen Lon­toossa. Berta Bobat­hilla oli voi­mis­te­lijan tausta ja sitä kautta tietoa ruumiin toi­min­nasta. Hän havaitsi, että yksilön poik­keavaan lihas­jän­teyteen voi ohjauk­sella vai­kuttaa. Hän teki ensim­mäiset havainnot ohjaa­mi­sensa vai­ku­tuk­sista aikui­silla, joilla oli neu­ro­lo­ginen tausta liik­ku­misen ongelmiin. Hän laa­jensi työs­ken­te­lyään nuoriin ja lapsiin, joilla oli CP -oireyhtymä. Vähi­tellen terapia kehittyi yksit­täi­sistä har­joit­teista käy­tännön toimien har­joit­teluun ja hän pai­notti toi­min­nal­lisen hyödyn mer­ki­tystä. Karel Bobath antoi lää­kärinä teo­reet­tisen taustan vai­monsa klii­ni­sille havain­noille ja tera­pia­työs­ken­te­lylle. Näin lähti kehit­tymään Bobath -terapia ja kou­lu­tukset maailmanlaajuisesti.

Vau­va­te­rapian kehitys

Vau­va­te­rapian kehitys alkoi NDT/​Bobath -lähes­ty­mis­tavan mukaan 1960 -luvun alusta Sveit­sistä, Ber­nistä. Tohtori Elsbeth Köng kävi Berta ja Karel Bobathin  Bobath -kurssin (8 viikkoa) Lon­toossa 1957 ja sai Berta Bobathin suo­si­tuk­sesta fysio­te­ra­peutti Mary Quin­tonin työs­ken­te­lemään kanssaan Berniin. Elsbeth Köng muutti vau­vojen refleksien ja reak­tioiden tut­ki­misen vauvan liik­ku­misen ja toi­mi­misen havain­nointiin perus­tu­vaksi ja Mary Quinton kehitti vau­va­te­rapiaa tavoit­teena vauvan mah­dol­li­simman nor­maali sen­so­mo­to­rinen kehitys. Näistä läh­tö­koh­dista lähti NDT/​Bobath -vau­va­te­rapian kehitys leviämään jokaiseen maanosaan.

Mary Quinton ja Elsbeth Köng

NDT/BOBATH -KOU­LU­TUKSEN TULO SUOMEEN

Las­ten­neu­ro­logit olivat Suo­messa vielä uusi ammat­ti­ryhmä 1970 -luvun alussa ja he hakivat lisä­oppia maa­il­malta. Las­ten­linnan sai­raalan (nykyään HUS, Uusi las­ten­sai­raala) las­ten­neu­rologi Tuula Louhimo kävi tutus­tu­massa NDT/​Bobath -lähes­ty­mis­tapaan ja vau­va­te­ra­piaan Ber­nissä 1972. Hänen innoit­ta­minaan läh­tivät Las­ten­linnan sai­raalan fysio­te­ra­peutit Sirkka Kuk­konen (1973), Pirkko Koi­vu­niemi ja Päivi Kor­pinen (1975) sekä Vantaan ter­veys­kes­kuksen fysio­te­ra­peutti Sinikka Asp (1977) Berniin 12 -viikkoa kes­tä­välle NDT/​Bobath -kurssille.

ENSIM­MÄINEN NDT/BOBATH -KURSSI SUOMESSA

Vuonna 1982 jär­jes­tettiin ensim­mäinen NDT/​Bobath -kurssi ( NDT/​Bobath -perus­o­pinnot ) Hel­sin­gissä. Kou­lut­tajina toi­mivat tri Elsbeth Köng ja fysio­te­ra­peutti Mary Quinton Sveit­sistä Ber­nistä. Kurssi alkoi tut­ki­malla sitä, miten CP -oireyhtymä vuosien mittaan voi vai­kuttaa yksilön toi­min­ta­kykyyn. Elsbeth Köngin ja Mary Quin­tonin pereh­ty­nei­syyden myötä jo perus­kurssin oppiin kuului paljon myös vau­vojen sen­so­mo­to­riikan havain­nointia ja terapiaa. Näin alkoi Suo­messa pai­nottua varhain aloi­tetun terapian tärkeys myös vau­voille. Kou­lut­ta­jiksi val­mis­tuivat Sinikka Asp ja Päivi Kor­pinen, joiden tuli käydä vielä Berta Bobathin kahden viikon kou­lu­tusosuus Lon­toossa ennen kuin Suomen kou­lu­tukset suo­ma­lais­voimin voi­sivat alkaa. Kou­lu­tuksen jär­jes­täjinä toi­mivat Suomen CP -Liitto, Suomen CP -tera­piayh­distys ja Hel­singin sairaanhoito-opisto.

Sinikka Asp ja Päivi Korpinen

KOU­LU­TUKSET ALKAVAT SUOMALAISVOIMIN

Vuonna 1985 toteu­tettiin ensim­mäinen suo­ma­lais­voimin jär­jes­tetty 10 viik­koinen NDT/​Bobath -kurssi Hel­sin­gissä. Kou­lu­tuk­sesta vas­ta­sivat fysio­te­ra­peutit Sinikka Asp ja Päivi Kor­pinen sekä las­ten­neu­rologi Ilona Autti -Rämö. Puhe­te­ra­peutin osuu­desta vastasi Seija Jokela ja toi­min­ta­te­ra­peutin osuu­desta Marianne Fabritius.

Sinikka Asp, Päivi Kor­pinen ja Ilona Autti-Rämö

Vuonna 1989 alkoivat 10 viik­koiset kou­lu­tukset Oulussa fysio­te­ra­peutti Liisa Kal­lisen joh­dolla ja puhe­te­ra­peut­tio­suu­desta vastasi tuolloin Rauni Rovasalo.

Liisa Kal­linen

Vuo­desta 2005 alkaen NDT/​Bobath -perus­o­pinnot on toteu­tettu vii­dessä kahden viikon jak­sossa (10 viikkoa) sisältäen myös jak­sojen välistä itse­näistä työs­ken­telyä etä­teh­tävien muodossa.

NDT/BOBATH -VAU­VA­TE­RA­PIA­KOU­LU­TUKSEN TULO SUOMEEN

Vuonna 1995 jär­jes­tettiin ensim­mäinen kolmen viikon mit­tainen NDT/​Bobath -Baby­kurssi (nykyään NDT/​Bobath -vau­va­te­ra­pia­kou­lutus) Hel­sin­gissä. Kou­lut­tajina toi­mivat vau­va­te­rapian luojat ja kehit­täjät tri Elsbeth Köng ja Mary Quinton sekä Maryn kou­lu­tuk­sessa oleva fysio­te­ra­peutti Anke von Steiger Sveit­sistä Bernistä.

Vau­va­te­ra­pia­kou­lut­ta­jiksi val­mis­tuivat Sinikka Asp ja Päivi Kor­pinen Hel­sinkiin sekä Pirjo Salpa Ouluun.

Nykyään kou­lutus toteu­tetaan kol­me­viik­koisena kah­dessa jak­sossa sisältäen etu­käteis- ja välitehtävät.

Kuva: Päivi Korpinen

NDT/BOBATH -KOU­LUTUS TÄNÄ PÄIVÄNÄ

Kuva: Päivi Korpinen

Vuo­desta 2020 alkaen NDT/​Bobath -perus­o­pin­tojen nimi tulee olemaan Lapsen kun­tou­tu­minen NDT/​Bobath -lähestymistavassa.

NDT/​Bobath -lähes­ty­mistapa on Suo­messa aina kiin­nos­tanut lasten kanssa työs­ken­te­leviä fysio-, puhe- ja toi­min­ta­te­ra­peutteja. NDT/​Bobath -kou­lut­tajat puo­lestaan pyr­kivät vas­taamaan tähän kiin­nos­tuksen haas­teeseen kehit­tä­mällä kou­lu­tuksia jatkuvasti.

Päivi Kor­pinen ja Karla Pesonen-Wikman 2020