Apu­ra­ha­kri­teerit

  • Yhtä­jak­soinen Suomen NDT-yhdis­tyksen jäsenyys  vähintään 2 vuotta
  • Apu­rahan kohteen on pal­veltava ja kehi­tettävä NDT/​Bobath -lähes­ty­mis­tapaa lasten kuntoutuksessa.
  • Apu­rahaa voi hakea esim. kou­lu­tukseen, tut­ki­mukseen tai muuhun kehit­tä­mis­työhön, joka hyö­dyttää NDT/​Bobath -lähes­ty­mis­tapaa ja/​tai sen kou­lu­tusta Suomessa.
  • NDT/​Bobath -kou­lut­ta­jaksi kou­lut­tautuva voi hakea siihen apu­rahaa enintään yhden 2 viikon jaksoa vas­taavan summan.
  • Apu­ra­han­saajan tulee lyhyesti rapor­toida hal­li­tuk­selle ja/​tai jäse­nis­tölle koulutuksesta/​kehittämistyöstä/​tutkimuksesta.
  • Pää­sään­töi­sesti apu­rahaa ei myönnetä samalle hen­ki­lölle kahta kertaa kahden vuoden ajan­jakson aikana.
  • Apu­rahaa anotaan vapaa­muo­toi­sella hake­muk­sella yhdis­tyksen hal­li­tuk­selta. Apu­ra­ha­ha­ke­muk­sessa tulee ilmetä hakijan nimi, ammatti, yhteys­tiedot, haet­tavan apu­rahan summa sekä vapaa­muo­toinen kuvaus ja perus­telut siitä mitä tar­koi­tusta varten apu­rahaa haetaan ja miten se pal­velee ja/​tai kehittää NDT/​Bobath -lähes­ty­mis­tapaa. Hake­muk­sesta tulee ilmetä myös koko­nais­kus­tan­nukset.  Hal­litus käsit­telee apu­ra­ha­ha­ke­muksia 2 kertaa vuo­dessa; tou­ko­kuussa ja mar­ras­kuussa. Hakemus tulee toi­mittaa yhdis­tyksen puheen­joh­ta­jalle 30.4. (tou­kokuun käsittely) ja 31.10. (mar­raskuun käsittely) men­nessä. Apu­rahan hakijaan otetaan hal­li­tuksen kokouksen jälkeen hen­ki­lö­koh­tai­sesti yhteyttä.