Ajan­koh­taista

Vauva Har­joit­telee. Sen­so­mo­to­riikka kehittyy tarkan har­joit­telun avulla. Kor­pinen, Päivi & Vir­tanen, Aini. 2022. Grano Oy. 
UUSI KIRJA JUL­KAISTU 10/22

Senio­ri­kou­lut­tajat NDT/​​​Bobath ja NDT/​​​Bobath Vauvat Päivi Kor­pinen ja Aini Vir­tanen ovat kir­joit­taneet ja valo­ku­vanneet kirjan Vauva har­joit­telee. Sen­so­mo­to­riikka kehittyy tarkan har­joit­telun avulla. Kir­joit­tajat toteavat, että “ Vauvan har­joittelu perustuu NDT/​​​Bobath

Lue lisää » 

Opis­ke­lijan ter­veiset NDT -koulutuksesta 

Olen tiennyt, että haluan käydä NDT/​​​Bobath kou­lu­tuksen jo pitkään. Jo kauan ennen kuin edes sain mah­dol­li­suuden työs­ken­nellä lasten fysio­te­rapian parissa. Olin kuullut tästä lähes­ty­mis­ta­vasta niin monesta eri pai­kasta ja aina

Lue lisää » 

Vuo­si­kokous ja luento 24.3.2021 klo 17.00, tule vai­kut­tamaan. Opis­ke­li­joiden aja­tuksia NDT/​​Bobath -perus­o­pin­noista ja -lähestymistavasta 

VUO­SI­KO­KOUS­KUTSU JÄSE­NILLE! Suomen NDT-yhdistys - Fin­lands NDT-förening ry vuo­si­kokous Aika: kes­ki­viikkona 24.3.2021 kello 18.00Paikka: Zoom-etäyh­­­tey­­­dellä Covid pan­demian vuoksi (Kuusi­nie­mentie 2, Espoo. Coro­naria Tera­peija Espoo) Vuo­si­ko­kouk­sessa käsi­tellään sään­tö­mää­räiset asiatKäsi­tellään edel­lisen vuoden tilinpäätös

Lue lisää » 

Opis­ke­li­joiden aja­tuksia NDT/​​Bobath -perus­o­pin­noista ja -lähestymistavasta: 

NDT/­­­Bobath-perus­­­o­­­pinnot4. väli­tehtäväAnna Koi­vunen Peri­aatteet NDT/­­­Bobath-lähes­­­ty­­­mis­­­ta­­­vasta olen ennen NDT/­­­Bobath-perus­­­o­­­pin­­­tojani oppinut kol­le­galtani las­ten­neu­ro­lo­gi­sessa työ­ryh­mässä. Lisäksi olen saanut työs­ken­nellä yhdessä usean NDT/­­­Bobath-kou­­­lu­y­­tetun fysio­te­ra­peutin kanssa. Käy­tännön työn kautta opittuna NDT/­­­Bobath-lähes­­­ty­­­mistapa tar­koitti minulle puhe­te­ra­peuttina eniten

Lue lisää » 

NDT/​​Bobath -perus­o­pinnot Hel­sinki 2019-2020 Hanna Koponen 

Väli­tehtävä 4 Kiin­nostus lii­kun­ta­vam­maisten lasten kun­tou­tukseen alkoi jo ennen toi­min­ta­te­ra­peu­tiksi hake­mista. NDT/­­­Bobath-kou­­­lu­­­tukseen hake­minen on ollut mie­lessä heti työ­urani alettua. Olen seu­rannut esi­mieheni, joka on NDT/­­­Bobath-tera­­­peutti, työtä useita vuosia ja tämä

Lue lisää » 

NDT/​​Bobath perus­kurssi 2019-2020 

Väli­tethtävä 4Kata­riina Sandberg Olen tiennyt, että haluan käydä NDT/​​​Bobath kou­lu­tuksen jo pitkään. Jo kauan ennen kuin edes sain mah­dol­li­suuden työs­ken­nellä lasten fysio­te­rapian parissa. Olin kuullut tästä lähes­ty­mis­ta­vasta niin monesta eri

Lue lisää » 

Lää­kin­tä­voi­mis­te­lusta kuntoutumiseen 

Keväinen päivä 1971, astuin 19-vuo­­­tiaana Las­ten­linnan sai­raalan sivuo­vesta aurin­koi­selle Stenbäc­kin­ka­dulle.  Kurkkua kuristi. Enemmän itketti kui­tenkin Peteä, pientä alle kou­lui­käistä poikaa,  jolla oli CP-vamma.  Peten van­hemmat asuivat monen sadan kilo­metrin päässä

Lue lisää »