Ajan­koh­taista

Vuo­si­ko­kouksen kuulumisia 

VUODEN 2023 JÄSEN­MAKSU 16.maaliskuuta Suomen NDT-yhdis­­­tyksen vuo­si­kokous teki pää­töksen yhdis­tyksen jäsen­mak­susta, joka on 30 € vuo­dessa. Yhdis­tyksen uusi nimi on Suomen NDT/​​​Bobath – Finland NDT/ Bobath ry joka tullaan päivittämään

Lue lisää » 

Hyvää joulua ja uutta vuotta! 

 Kohta loppuu kiire, lento– alkaa Joulun aika rento.Hil­jai­suutta kuu­lostele,nuku, syö ja nau­tiskele.Kun­nossa on silloin kuo­sikun taas alkaa uusi vuosi! Tun­nel­mal­lista Jou­lun­aikaaja kaikkea hyvää tule­valle vuo­delle toi­vottaen hal­litus ja kouluttajat

Lue lisää » 

Vauva Har­joit­telee. Sen­so­mo­to­riikka kehittyy tarkan har­joit­telun avulla. Kor­pinen, Päivi & Vir­tanen, Aini. 2022. Grano Oy. 
UUSI KIRJA JUL­KAISTU 10/22

Senio­ri­kou­lut­tajat NDT/​​​Bobath ja NDT/​​​Bobath Vauvat Päivi Kor­pinen ja Aini Vir­tanen ovat kir­joit­taneet ja valo­ku­vanneet kirjan Vauva har­joit­telee. Sen­so­mo­to­riikka kehittyy tarkan har­joit­telun avulla. Kir­joit­tajat toteavat, että “ Vauvan har­joittelu perustuu NDT/​​​Bobath

Lue lisää » 

Opis­ke­lijan ter­veiset NDT -koulutuksesta 

Olen tiennyt, että haluan käydä NDT/​​​Bobath kou­lu­tuksen jo pitkään. Jo kauan ennen kuin edes sain mah­dol­li­suuden työs­ken­nellä lasten fysio­te­rapian parissa. Olin kuullut tästä lähes­ty­mis­ta­vasta niin monesta eri pai­kasta ja aina

Lue lisää » 

Vuo­si­kokous ja luento 24.3.2021 klo 17.00, tule vai­kut­tamaan. Opis­ke­li­joiden aja­tuksia NDT/​​Bobath -perus­o­pin­noista ja -lähestymistavasta 

VUO­SI­KO­KOUS­KUTSU JÄSE­NILLE! Suomen NDT-yhdistys - Fin­lands NDT-förening ry vuo­si­kokous Aika: kes­ki­viikkona 24.3.2021 kello 18.00Paikka: Zoom-etäyh­­­tey­­­dellä Covid pan­demian vuoksi (Kuusi­nie­mentie 2, Espoo. Coro­naria Tera­peija Espoo) Vuo­si­ko­kouk­sessa käsi­tellään sään­tö­mää­räiset asiatKäsi­tellään edel­lisen vuoden tilinpäätös

Lue lisää » 

Opis­ke­li­joiden aja­tuksia NDT/​​Bobath -perus­o­pin­noista ja -lähestymistavasta: 

NDT/­­­Bobath-perus­­­o­­­pinnot4. väli­tehtäväAnna Koi­vunen Peri­aatteet NDT/­­­Bobath-lähes­­­ty­­­mis­­­ta­­­vasta olen ennen NDT/­­­Bobath-perus­­­o­­­pin­­­tojani oppinut kol­le­galtani las­ten­neu­ro­lo­gi­sessa työ­ryh­mässä. Lisäksi olen saanut työs­ken­nellä yhdessä usean NDT/­­­Bobath-kou­­­lu­y­­tetun fysio­te­ra­peutin kanssa. Käy­tännön työn kautta opittuna NDT/­­­Bobath-lähes­­­ty­­­mistapa tar­koitti minulle puhe­te­ra­peuttina eniten

Lue lisää » 

NDT/​​Bobath perus­kurssi 2019-2020 

Väli­tethtävä 4Kata­riina Sandberg Olen tiennyt, että haluan käydä NDT/​​​Bobath kou­lu­tuksen jo pitkään. Jo kauan ennen kuin edes sain mah­dol­li­suuden työs­ken­nellä lasten fysio­te­rapian parissa. Olin kuullut tästä lähes­ty­mis­ta­vasta niin monesta eri

Lue lisää »